Konsorcjum

Projekt realizowany w partnerstwie z następującymi partnerami:


Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na rzecz Innowacji. Cel działania Fundacji: organizacja procesu przygotowania i realizacji innowacyjnych projektów opartych na współpracy nauki i biznesu. Fundacja pełni rolę inicjatora projektów innowacyjnych zapewniając właściwy dobór partnerów, oceniając potencjał technologii/procesu i znajdując właściwe źródło finansowania przedsięwzięcia. Obszar działania Fundacji: Agrobiznes (m.in eko-innowacje, bezpieczeństwo żywności, rolnictwo precyzyjne, hodowla i genetyka zwierząt, rolnictwo ekologiczne, nowoczesna i zrównoważona produkcja żywności). Działalność fundacji ma również wspierać promocję projektów z obszarów inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur: ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości.


 

Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. Rolą partnera będzie przygotowanie i nadzór nad realizacją działań związanych z zadaniem 4 i 6.
Zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem głównym funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jest „Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w efekcie pracy doradczej”.


Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, 18-402 Łomża, ul. Studencka 19. Rolą partnera będzie przygotowanie i nadzór nad realizacją zadań związanych z zadaniem 2.
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży jest niepaństwową szkołą wyższą działającą na podstawie ustawy z dnia 12.09.1990 o szkolnictwie wyższym. Utworzona została 05.07.1996. Nadzór sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży uzyskuje czołowe lokaty w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych: 3 miejsce w Polsce – Rzeczpospolita i Perspektywy (2004 i 2005) 39 miejsce w Polsce (wśród uczelni państwowych i niepaństwowych) – Newsweek 2004 W przeprowadzanych rankingach ocenie podlega: poziom nauczania, baza lokalowa, kadra dydaktyczna, organizacja toku studiów, działalność wydawniczo – badawcza, działalność studencka oraz wymiana międzynarodowa i międzyuczelniana.


 agroTECH Robert Pośnik, ul. Radomska 8, Sucha (26-800 Białborzegi). Rolą partnera będzie przygotowanie i nadzór nad realizacją zadań związanych z zadaniem 1 oraz zadaniem 3.
Partner prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług konsultingowych w obszarze tworzenie rozwiązań biznesowych spersonalizowanych pod kątem potrzeb przedsiębiorców w obszarze rolnictwa związanych z pozyskaniem technologii informatycznych w obszarze analiz geoprzestrzennych, Big Data, IoT, RFID, open source, semantic database, sceny satelitarne, Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP), WWW. W latach 2003 – 2016 pełnił kierownicze funkcje w jednostkach administracji rządowej. W trakcie tych prac odpowiadał za utrzymanie ogólnokrajowego systemu GIS odpowiedzialnego za aktualizację danych przestrzennych LPIS (Land Parcel Identification System).