O projecie

Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji
realizuje operację

Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji
przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej.

Celem operacji jest

Przygotowanie platformy e-learningowej w technologii WWW służącej do upowszechniania wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS wspieranych analizami wielospektralnymi na podstawie zobrazowań dostępnych z pułapu satelitarnego oraz BSP w obszarze rolnictwa precyzyjnego. Platforma umożliwi dostęp do materiałów szkoleniowych oraz wykonywanie samodzielnie zadań związanych z monitorowaniem stanu upraw na obszarze gospodarstwa rolnego oraz na obszarze gminy lub powiatu.

W ramach operacji planowane jest zrealizowanie następujących działań:

– przygotowanie platformy internetowej w formule e-learning z komponentem GIS,
– przygotowanie materiałów dydaktycznych z pytaniami testowymi,
– przygotowanie danych testowych GIS na potrzeby szkoleń w warunkach rzeczywistych,
– przeprowadzenie 2 dniowego szkolenia dla grupy bazowej,
– przeprowadzenie szkolenia w konwencji webinarium,
– przeprowadzenie konferencji upowszechniającej,
– przygotowanie strony internetowej,
– publikacja informacji w portalu i czasopiśmie branżowym w obszarze rolnictwa.

Rezultaty projektu:

– platforma internetowa w formule e-learning z komponentem GIS,
– materiały dydaktyczne dotyczące systemów informacji przestrzennej GIS,
– szkolenia stacjonarne i wirtualne z materiałów dydaktycznych oraz narzędzi GIS,
– konferencja upowszechniająca,
– strona internetowa projektu,
– prezentacja wyników w pismach branżowych,
– rozwój społeczeństwa cyfrowego w obszarze zastosowania narzędzi GIS,
– zwiększenie świadomości rolników i doradców w obszarze zarzadzania gospodarstwem metodami
rolnictwa precyzyjnego,
– zwiększenie popytu na dostęp nowoczesnych technik zarządzania gospodarstwem i łanem upraw.

Grupa docelowa:

Operacja skierowana jest do osób w obszarze rolnictwa związanego z uprawą polową, w
szczególności do:
– Gospodarstwa rolne powyżej 10 ha gruntów rolnych,
– Producenci nawozów sztucznych oraz ich główni dystrybutorzy,
– Producenci nasion oraz ich główni dystrybutorzy,
– Ośrodki doradztwa rolniczego – doradcy rolni państwowi i prywatni,
– Producenci maszyn rolniczych oraz ich główni dystrybutorzy,
– Producenci urządzeń pomiarowych UAV, odbiorników GPS, czujników, sensorów montowanych w
maszynach rolniczych, innych urządzeń diagnostycznych,
– Stacje chemiczno – badawcze,
– Szkoły rolnicze,
– Uczelnie wyższe rolnicze i Instytuty naukowo badawcze,
– Administracja rządowa i samorządowa.