Relacja z Konferencji upowszechniającej działania Operacji KSOW

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie z Konferencji upowszechniającej realizowanej w dniu 23.10.2018.

W dniu 23 października w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty operacji realizowanej w ramach KSOW pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej”.

Celem konferencji było podsumowanie działań zrealizowanych w ramach operacji oraz prezentacja założeń funkcjonalnych platformy internetowej w formule e-learning z komponentem GIS.  

Wykorzystanie platformy umożliwi poszerzenie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS wspieranych analizami wielospektralnymi na podstawie zobrazowań dostępnych z pułapu satelitarnego oraz BSP w obszarze rolnictwa precyzyjnego.

W konferencji wzięło udział 52 uczestników w tym: doradcy rolni, rolnicy, dystrybutorzy maszyn rolniczych, nasion, przedstawiciele uczelni wyższych rolniczych, przedstawiciele administracji samorządowej, nauczyciele głównie z województwa warmińsko-mazurskiego a także z mazowieckiego, podlaskiego oraz wielkopolskiego. Prelegentami byli wykładowcy z Politechniki Warszawskiej, Instytutu Geodezji i Kartografii oraz specjaliści z ramienia Partnerów Operacji. 

W czasie Konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z celami, zadaniami i priorytetami KSOW w rozwoju obszarów wiejskich a także zostały przedstawione rezultaty operacji a przede wszystkim było to pierwsza okazja do prezentacji platformy e-learningowej, jej możliwości, zasobów edukacyjnych oraz przeprowadzono krótki instruktaż użytkowania narzędzi. 

Była to również kolejna okazja do ugruntowania wiedzy z zakresu metod zarządzania uprawami w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej GIS wspieranych systemami monitorowania kondycji upraw z wykorzystaniem zobrazowań wielospektralnych z pułapu satelitarnego oraz bezzałogowych statków powietrznych. Było to o tyle ważne, że wśród uczestników duży odsetek stanowiły osoby, które nie brały udziału szkoleniu w dniach 10-11 września. 

Na koniec Konferencji uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiet oceniających konferencję oraz zostali poinformowani o możliwości udziału w dodatkowym szkoleniu w formie webinarium, które planujemy na dzień 31 października w celu umożliwienia prezentacji praktycznych aspektów wykorzystania platformy e-learningowej. 

Na stronie internetowej projektu w zakładce O projekcie/materiały do pobrania zostały umieszczone prezentacje z konferencji.