Znaczenie nowych technologii w działalności rolniczej

Od roku 2018 wszyscy rolnicy mają obowiązek składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych z wykorzystaniem tzw. formularzy geoprzestrzennych GSAA (Geo Spatial Aid Application). Ponadto KE za pośrednictwem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wypuściła satelity Sentinel 1/2/3 do których to zobrazowań dostęp jest całkowicie bezpłatny. Wskazane powyżej technologie zdaniem KE są w głównej mierze wyznacznikami kierunków zarządzania przestrzenią rolniczą w poszczególnych krajach UE. Komisja Europejska przy współudziale poszczególnych Agencji Płatniczych pracuje aktualnie nad modelami zastosowania tych technologii w obecnej perspektywie finansowej oraz w przyszłej na lata 2020-2025. Dowodem takiego stanu rzezy są uruchomione dwa ogromne projekty o nazwach Sen2Agri oraz Sen4CAP. Ponadto realizowany jest kolejny projekt dotyczący wypracowania metod publikacji danych LPIS (Land Parncel Identification System -system identyfikacji działek rolnych) za pośrednictwem geoportali WWW. Wiadomym jest ponadto, iż zobrazowania satelitarne Sentinel dzięki zastosowaniu kanałów wielospektralnych oraz radarowych w skuteczny sposób mogą monitorować kondycję poszczególnych upraw w zakresie niedoboru wody, ilości biomasy, identyfikacji potrzeb nawozowych, oceny strat w wyniku klęsk żywiołowych, bilansować powierzchnie upraw, oceniać stopień dywersyfikacji poszczególnych upraw w gospodarstwach oraz wiele innych. Problem jaki przedmiotowa operacja ma za zadanie rozwiązać to upowszechnienie metod zarządzania uprawami w gospodarstwie z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej GIS wspieranych systemami monitorowania kondycji upraw z wykorzystaniem zobrazowań wielospektralnych z pułapu satelitarnego oraz bezzałogowych statków powietrznych (BSP)/UAV (unmaned aerial vehicle) zwanych potocznie DRON. 

Kolejny bardzo istotny aspekt wynika z nowych przepisów KE w zakresie wdrażania instrumentów WPR (Wspólnej Polityki Rolnej) w perspektywie na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem faktu wprowadzania stopniowego obowiązku składania wniosków do Agencji płatniczych tylko i wyłącznie w formie cyfrowej, z bezpośrednim wsparciem systemów geoprzestrzennych opartych o zobrazowania lotnicze tzw. ortofotomapy. Już w roku 2016 Agencja Płatnicza musiała wprowadzić elektronicznie do swoich systemów około 25% powierzchni kraju tj. 80 tys. km2 a do roku 2018 włącznie, 100% powierzchni kraju. W tym miejscu należy zauważyć, że ten rynek usług potencjalnie będzie dotyczył około 1,3 mln rolników zarejestrowanych jako podmioty składające wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich. Szczególnie zaawansowane technologicznie będzie wprowadzanie wniosków dla gospodarstw powyżej 10 ha objętych praktyką dywersyfikacji upraw. W przypadku tych gospodarstw wniosek będzie musiał być wprowadzany w 100% elektronicznie. Ponadto bardzo kłopotliwe będzie dla części rolników wdrożenie płatności obowiązkowej związanej z tzw. „greeaning” – zazielenieniem – trzy praktyki: dywersyfikacja, utrzymanie obszarów proekologicznych EFA oraz utrzymanie trwałych użytków zielonych. W sektorze rolnictwa bardzo ważnym aspektem jest dostęp do nowych technologii. Lepsza technologia to więcej korzyści również dla środowiska, z którego zyski czerpie całość społeczeństwa. Również zapewnienie specjalistów z umiejętnościami w zakresie technik geoinformatycznych poprawi lub ulepszy zarządzanie przestrzenią rolniczą w sposób bardziej świadomy wszelkich zależności jak i korzyści. Kontakt z nowymi technologami z pewnością będzie wpływał inspirująco na osoby wdrażające te technologie jak i na gospodarstwa rolne, w których nowe innowacyjne technologie podniosą ich rentowność oraz zapewnią zgodność z przepisami Komisji Europejskiej w zakresie spełnienia norm środowisk i ograniczeń produkcyjnych podnoszących walory ekologiczne obszarów wiejskich. Wdrożenie nowych innowacyjnych technologii w obszarze rolnictwa z wykorzystaniem technologii geoinformatycznych pozwoli dużej grupie rolników jak i doradców rolnych uzyskać nowe kompetencje, które w znaczny sposób mogą przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa i zwiększenia rozwoju gospodarczego. Wszystkim uczestnikom szkolenia/warsztatów realizowanych w ramach niniejszej operacji, w tym w szczególności doradcom rolnym zostanie dostarczona wiedza o tym jak optymalnie doradzać gospodarstwom rolnym w zakresie wypełnienia wszystkich norm unijnych ze wsparciem technologii rolnictwa precyzyjnego. 

Stosowanie w gospodarstwach rolnych technik rolnictwa precyzyjnego ograniczy wykorzystywanie środków chemicznych w zakresie stosowania nawozów oraz zabiegów pochodnych, przy jednoczesnym wzroście plonów, co przełoży się na wyszczególnione poniżej wskaźniki:

  • efektywniejsze stosowanie nawozów sztucznych i mineralnych +10%
  • efektywniejszy siew +4%
  • większe oszczędności na paliwie +13%
  • większa żywotność sprzętu rolniczego +9%
  • ograniczenie kosztów sankcji administracyjnych nakładanych przez służby kontrolne od 0-100% – w zależności od przepisów krajowych,
  • większe plony +15%
  • efektywniejsze zarządzanie kosztami administrowania gospodarstwem +12%